Giới thiệu   >>   Nhân sự

GIÁM ĐỐC

 •  TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN TRỌNG HÀO

PHÓ GIÁM ĐỐC

 1. BÁC SĨ  - CK2. NGUYỄN THANH HÙNG
 2. BÁC SĨ  - CK2. NGUYỄN THỊ PHAN THÚY
 3. BÁC SĨ  - CK2. PHẠM ĐĂNG TRỌNG TƯỜNG

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 • CN Đinh Thị Minh Hằng
 • CN Trần Thị Ngọc Thu

TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

 • BSCK2 Vũ Thị Phương Thảo

TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 • ĐD CK1 Đặng Cao Quyền

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 • CNĐD Trần Ngọc Hạnh

TRƯỞNG PHÒNG – PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • CN Nguyễn Thị Kim Sang

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG – PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • CN Nguyễn Thị Thu Thủy

TRƯỞNG PHÒNG  – PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

 • BSCK2 Nguyễn Nhựt Trường

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  – PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

 • BSCK1 Lưu Ngọc Đông

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  – PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 • Ths Vương Khánh Chiến

TRƯỞNG PHÒNG  – PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

 • BSCK1 Trầm Minh Trí

TRƯỞNG PHÒNG – PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • BSCK1. Ngô Duy Đăng Khoa

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG – P. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • BS CK1 Võ Thanh Phương

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

 • BS CK2 Hồ Thị Mỹ Châu

TRƯỞNG PHÒNG - PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • CN Lê Thị Ánh Hồng

TRƯỞNG KHOA – KHOA KHÁM BỆNH

 • BSCK2 Trương Lê Anh Tuấn

PHÓ TRƯỞNG KHOA – KHOA KHÁM BỆNH

 • BSCK2 Đoàn Văn Lợi Em

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA – KHOA KHÁM BỆNH

 • ĐD CK1 Thân Thị Ngọc Thảo

TRƯỞNG KHOA  – KHOA THẨM MỸ DA

 • BSCK2 Trần Kim Phượng

PHÓ TRƯỞNG KHOA THẨM MỸ DA

 • Ths Bs Trần Nguyên Ánh Tú

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA  – KHOA THẨM MỸ DA

 • CNĐD Phạm Hoài Thu

TRƯỞNG KHOA – KHOA LÂM SÀNG 1

 • BS CK2 Võ Thị Đoan Phượng

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA  – KHOA LÂM SÀNG 1

 • ĐD CK1 Hà Mộng Ngân

PHÓ TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 2

 • BSCK2 Nguyễn Vũ Hoàng

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA LÂM SÀNG 2

 • CNĐD Trần Văn Hương

TRƯỞNG KHOA  – KHOA LÂM SÀNG 3

 • BSCK2 Bùi Mạnh Hà

PHÓ TRƯỞNG KHOA  – KHOA LÂM SÀNG 3

 • BSCK2 Nguyễn Thị Thanh Thơ

PHÓ TRƯỞNG KHOA  – KHOA NGOẠI 

 • BSCK2 Trương Lê Đạo

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA  – KHOA NGOẠI 

 • CNĐD Đào Thị Kim Duyên

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

 • THẠC SĨ-BÁC SĨ. Hà Văn Phước

PHÓ TRƯỞNG KHOA – KHOA XÉT NGHIỆM

 • Bs CK2 Nguyễn Thị Thùy Dung

KTV TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

 • CNXN Nguyễn Đắc Tuấn

TRƯỞNG KHOA – KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 • TIẾN SĨ-BÁC SĨ. Lê Thị Thanh Trúc

KTV TRƯỞNG KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 • CNĐD Nguyễn Thị Thu Hằng

TRƯỞNG KHOA – KHOA DƯỢC

 • Ths Ds Vũ Thị Kim Khánh

PHÓ TRƯỞNG KHOA – KHOA DƯỢC

 • DSCK1 Nguyễn Tuyết Hạnh

TRƯỞNG KHOA – KHOA DINH DƯỠNG

 • BSCK2 Trần Thị Hoài Hương

PHÓ TRƯỞNG KHOA – KHOA DINH DƯỠNG

 • BSCK1 Nguyễn Thị Kim Cúc

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA – KHOA DINH DƯỠNG

 • CN Lê Thị Của