Sự cố y khoa
news_banner_img
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2023
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2023
Xem thêm
15-01-2024 14:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
16-07-2023 14:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
15-01-2023 16:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2022
15-01-2023 15:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
29-07-2022 15:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
05-01-2022 16:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU NĂM 2021
05-01-2022 09:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
15-09-2021 09:00:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2021
13-07-2020 15:21:30
QUY TRÌNH BÁO CÁO SỰ CỐ
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)