Triển khai 5S
news_banner_img
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ DUY TRÌ 5S TOÀN BỆNH VIỆN NĂM 2024
Kế hoạch triển khai thực hiện và duy trì 5S toàn bệnh viện năm 2024
Xem thêm
15-01-2024 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỀ 5S NĂM 2023
18-07-2023 14:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỀ 5S 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
15-03-2023 14:00:00
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ DUY TRÌ 5S TOÀN BỆNH VIỆN NĂM 2023
05-01-2021 13:55:13
BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM TRA THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỀ 5S NĂM 2020
01-07-2020 13:52:37
BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5S 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
16-04-2020 13:48:52
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 5S TOÀN BỆNH VIỆN NĂM 2020
15-11-2019 13:57:07
BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM TRA THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỀ 5S NĂM 2019
1
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)