Bộ Chỉ số Đo lường Chất lượng bệnh viện
news_banner_img
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
Xem thêm
05-01-2024 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2023
13-10-2023 14:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ 3 NĂM 2023
17-07-2023 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 2 NĂM 2023
18-04-2023 14:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 1 NĂM 2023
20-01-2023 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
17-01-2023 16:00:00
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
17-01-2023 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2022
20-10-2022 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ 3 NĂM 2022
05-08-2022 15:00:00
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 2 NĂM 2022
1 2
(028) 3930 8131
(trong giờ hành chính)
0901 365 638
(ngoài giờ hành chính)