Dịch vụ   >>   Bảng giá Nhà thuốc bệnh viện

BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2020

THÁNG 10-2020: >>>>>>>>>>> CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 12-2020: >>>>>>>>>>> CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2021

THÁNG 01-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 03-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 04-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 05-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 06-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 07-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 08-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 09-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 10-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 11-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 12-2021: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2022

THÁNG 01-2022: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 02-2022: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 03-2022: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 04-2022: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 05-2022: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 06-2022: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 07-2022: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 08-2022: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 09-2022: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 10-2022: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 03-2023: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 04-2023: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 05-2023: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 06-2023: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 07-2023: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 08-2023: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<

THÁNG 09-2023: >>>>>>>>>>>CLICK VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT<<<<<<<<<