Hoạt động   >>   Thông tin Dược

MỜI NHẬN HỒ SƠ YÊU CẦU VÀ CUNG CẤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU THUỐC GENERIC THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 5) Căn cứ Quyết định 13370/QĐ-SYT ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Sở Y Tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 5); Bệnh viện Da Liễu kính mời Quý công ty quan tâm và có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hồ sơ đề xuất Gói thầu thuốc Generic thuộc Dự toán mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 5).

MỜI CUNG CẤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 4)

Căn cứ Quyết định 12787/QĐ-SYT ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Sở Y Tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 4); Bệnh viện Da Liễu kính mời Quý công ty quan tâm và có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hồ sơ đề xuất thuộc Dự toán mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 4).

MỜI CUNG CẤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC NĂM 2022-2023

Căn cứ Quyết định 7934/QĐ-SYT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Sở Y Tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2022-2023; Bệnh viện Da Liễu kính mời Quý công ty quan tâm và có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hồ sơ đề xuất.

BV DA LIỄU MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ THUỐC THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 5)

Để có cơ sở xây dựng đề xuất mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 5), Bệnh viện Da Liễu kính mời các đơn vị quan tâm và đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định.

BV DA LIỄU MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ THUỐC THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 4)

Để có cơ sở xây dựng đề xuất mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 4), Bệnh viện Da Liễu kính mời các đơn vị quan tâm và đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 7934/QĐ-SYT NGÀY 18/4/2023 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC NĂM 2022-2023 CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, Gói thầu thuốc Generic và Gói thầu thuốc Dược liệu – thuốc Cổ truyền

MỜI NHẬN HỒ SƠ YÊU CẦU VÀ CUNG CẤP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THUỐC BỔ SUNG NĂM 2021-2022 (LẦN 3)

Căn cứ Quyết định 1061/QĐ-SYT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Sở Y Tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 3); Bệnh viện Da Liễu kính mời Quý công ty quan tâm và có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hồ sơ đề xuất thuộc Dự toán mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 3).

MỜI CHÀO GIÁ THUỐC THUỘC DANH MỤC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG MỞ RỘNG NĂM 2023-2024

Để có cơ sở xây dựng đề xuất thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương mở rộng năm 2023-2024, Bệnh viện Da Liễu kính mời các đơn vị quan tâm và đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện các thủ tục đấu thầu theo quy định.