Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2021

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ NĂM 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ NĂM 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ VĂN HOÁ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ VĂN HOÁ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2021

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 9 THÁNG NĂM 2021

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 9 THÁNG NĂM 2021