Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện

BỆNH VIỆN DA LIỄU TP. HCM: LAN TỎA GIÁ TRỊ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐẾN TỪNG KHOA/PHÒNG/CÁ NHÂN Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua thực hiện các đề án, sáng kiến cải tiến chất lượng đã Bệnh viện Da Liễu TP.HCM triển khai sâu rộng đến từng khoa/phòng/cá nhân. Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, nhân viên, góp phần xây dựng Bệnh viện Da Liễu TP.HCM ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là Bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của khu vực phía Nam.

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG QUÝ 4 NĂM 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ NĂM 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆC GHI CHÉP, BÁO CÁO SỰ CỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 12 NĂM 2022

BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THÁNG 12 NĂM 2022