Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và theo Nội quy tiếp công dân, Bệnh viện Da Liễu thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Bệnh viện như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2020

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án cải tiến chất lượng tại bệnh viện năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM TRA THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỀ 5S NĂM 2020

Báo cáo tổng kết kiểm tra thực hiện Quản lý chất lượng về 5S năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Báo cáo Kết quả triển khai hoạt động khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú 6 tháng cuối năm 2020

KẾ HOẠCH DIỄN TẬP VỀ KSNK TRONG CÁC TÌNH HUỐNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Kế hoạch diễn tập về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các tình huống phòng chống dịch Covid-19

KẾ HOẠCH DIỄN TẬP CÁC TÌNH HUỐNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Kế hoạch diễn tập các tình huống phòng chống dịch Covid-19

KHUYẾN CÁO BYT VỀ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG BỆNH VIỆN ĐỂ BỆNH VIỆN KHÔNG TRỞ THÀNH NƠI LÂY NHIỄM COVID-19 TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH CÓ NGUY CƠ BÙNG PHÁT TRỞ LẠI (PHIÊN BẢN 3.1)

Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại (Phiên bản 3.1)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN DA LIỄU NĂM 2020

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Da Liễu năm 2020