Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh

BẢNG DỰ KIẾN PHÂN CÔNG BÁC SĨ KKB VÀ KTMD TỪ 07.11 ĐẾN 11.11.2016

Quý bác sĩ làm việc tại “Khu Khám bệnh theo yêu cầu” vào buổi sáng vui lòng có mặt tại vị trí làm việc chậm nhất lúc 07h05'

BẢNG DỰ KIẾN PHÂN CÔNG BÁC SĨ KKB VÀ KTMD TỪ 24.10 ĐẾN 28.10.2016

Quý bác sĩ làm việc tại “Khu Khám bệnh theo yêu cầu” vào buổi sáng vui lòng có mặt tại vị trí làm việc chậm nhất lúc 07h05'

BẢNG DỰ KIẾN PHÂN CÔNG BÁC SĨ KKB VÀ KTMD TỪ 10.10 ĐẾN 14.10.2016

Quý bác sĩ làm việc tại “Khu Khám bệnh theo yêu cầu” vào buổi sáng vui lòng có mặt tại vị trí làm việc chậm nhất lúc 07h05'

BẢNG DỰ KIẾN PHÂN CÔNG BÁC SĨ KKB VÀ KTMD TỪ 03.10 ĐẾN 07.10.2016

Quý bác sĩ làm việc tại “Khu Khám bệnh theo yêu cầu” vào buổi sáng vui lòng có mặt tại vị trí làm việc chậm nhất lúc 07h05'

BẢNG DỰ KIẾN PHÂN CÔNG BÁC SĨ KKB VÀ KTMD TỪ 26.9 ĐẾN 30.9.2016

Quý bác sĩ làm việc tại “Khu Khám bệnh theo yêu cầu” vào buổi sáng vui lòng có mặt tại vị trí làm việc chậm nhất lúc 07h05'

BẢNG DỰ KIẾN PHÂN CÔNG BÁC SĨ KKB VÀ KTMD TỪ 12.9 ĐẾN 16.9.2016 (Tạm)

Quý bác sĩ làm việc tại “Khu Khám bệnh theo yêu cầu” vào buổi sáng vui lòng có mặt tại vị trí làm việc chậm nhất lúc 07h05'

BẢNG DỰ KIẾN PHÂN CÔNG BÁC SĨ KKB VÀ KTMD TỪ 05.9 ĐẾN 09.9.2016 (Tạm)

Quý bác sĩ làm việc tại “Khu Khám bệnh theo yêu cầu” vào buổi sáng vui lòng có mặt tại vị trí làm việc chậm nhất lúc 07h05'