Hoạt động   >>   Đào tạo

THÔNG BÁO V/v chiêu sinh các khóa học của chương trình đào tạo liên tục năm 2017

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” năm 2017

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC VIÊN

LÝ LỊCH BẢN THÂN

form mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC TẠI BVDL

Nộp hồ sơ tại: phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Da liễu, số 2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.