Hoạt động   >>   Đào tạo

THÔNG BÁO V/v thực hiện việc tiếp nhận và tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho Bác sĩ Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 6;

form mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC TẠI BVDL

Nộp hồ sơ tại: phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Da liễu, số 2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.