Hoạt động   >>   Đào tạo

THÔNG BÁO V/v chiêu sinh các khóa học của chương trình đào tạo liên tục năm 2018

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” năm 2018