Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 20-11-2017 đến 26-11-2017 Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 30-10-2017 đến 05-11-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 23-10-2017 đến 29-10-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 16-10-2017 đến 22-10-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 09-10-2017 đến 15-10-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.