Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 25-9-2017 đến 01-10-2017 Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 04-9-2017 đến 10-9-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 28-8-2017 đến 3-9-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.