Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 05-12-2016 đến 11-12-2016 - Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 14-11-2016 đến 20-11-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 07-11-2016 đến 13-11-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 24-10-2016 đến 30-10-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 10-10-2016 đến 16-10-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 03-10-2016 đến 09-10-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 19-9-2016 đến 25-9-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 12-9-2016 đến 18-9-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.