Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 22-5-2017 đến 28-5-2017 - Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 10-4-2017 đến 16-4-2017

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 05-12-2016 đến 11-12-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 28-11-2016 đến 04-12-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 21-11-2016 đến 27-11-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 14-11-2016 đến 20-11-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 07-11-2016 đến 13-11-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 24-10-2016 đến 30-10-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.