Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ

Lịch khám ngoài giờ từ 12-11 đến 18-11-2018 Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh