Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ

Lịch khám ngooài giờ từ 28-5-2018 đến 03-6-2018 Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Lịch khám ngooài giờ từ 7-5-2018 đến 13-5-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh

Lịch khám ngooài giờ từ 2-5-2018 đến 6-5-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành điều chỉnh