Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 22-6-2017 đến 02-7-2017 Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.