Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
04-07-2018 13:24:02 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ 09-4-2018 đến 15-4-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn