Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
02-04-2018 17:43:04 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 5-2-2018 đến 10-2-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn