Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
10-08-2017 15:43:31 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 09-10-2017 đến 15-10-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn