Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
08-28-2017 09:35:17 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 28-8-2017 đến 3-9-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn