Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
03-11-2018 22:00:26 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ 12-03-2018 đến 18-03-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn