Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
03-04-2018 10:55:41 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ 05-03-2018 đến 11-03-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn