Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
02-11-2018 08:08:05 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ ngày (12-2-2018) và (từ 21/2 đến 25/2 năm 2018)

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn