Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
01-13-2018 07:35:27 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 15-1-2018 đến 21-1-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn