Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
01-06-2018 12:23:29 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 08-1-2018 đến 14-1-2018

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn