Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
12-01-2017 14:44:33 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 04-12-2017 đến 10-12-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn