Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
11-13-2017 09:01:14 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 13-11-2017 đến 19-11-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh

Tin cũ hơn