Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
11-05-2017 16:50:03 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 06-11-2017 đến 12-11-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn