Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
10-29-2017 17:00:37 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 30-10-2017 đến 05-11-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn