Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
09-08-2017 15:31:27 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 11-9-2017 đến 17-9-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn