Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
07-06-2017 16:13:23 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 10-7-2017 đến 16-7-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn