Hoạt động   >>   Quản lý chất lượng bệnh viện
07-06-2017 09:28:05 GMT+7
|

Quyết định về việc phê duyêt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT 11-12-2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế

896/QĐ-SYT