Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
06-16-2017 09:57:56 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 19-6-2017 đến 25-6-2017

Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn