Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
06-10-2017 19:31:33 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 12-6-2017 đến 18-6-2017

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn