Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
06-01-2017 15:47:23 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 05-6-2017 đến 11-6-2017

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn