Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
05-12-2017 15:54:37 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 15-5-2017 đến 21-5-2017

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn