Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
04-18-2017 14:44:13 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 17-4-2017 đến 23-4-2017

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn