Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
04-07-2017 15:33:42 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 10-4-2017 đến 16-4-2017

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn