>>   Đào tạo
01-18-2017 16:10:27 GMT+7
|

THÔNG BÁO V/v thực hiện việc tiếp nhận và tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho Bác sĩ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 6;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Thực hiện Công văn số 8661/BYT-KCB ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về tiếp nhận và tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề cho người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế;

Căn cứ Hướng dẫn số 974/HD-SYT, ngày 02 tháng 02 năm 2016, của Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh về việc Triển khai thực hiện việc tiếp nhận và tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp nhận và tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh như sau:

       Đối tượng áp dụng:

-     Các bác sĩ có văn bằng hoặc chứng chỉ sau đại học ít nhất là chuyên khoa sơ bộ da liễu hoặc chuyên khoa da liễu cơ bản do các trường đại học y hoặc các cơ sở được cấp phép đào tạo cấp.

Thời gian thực hành và kinh phí:

-        Khóa thực hành 9 tháng:   10.000.000 đồng/học viên

-        Khóa thực hành 18 tháng: 20.000.000 đồng/học viên

 

Hồ sơ đăng ký gồm có:

-       Đơn đề nghị Thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu tải về từ website của bệnh viện Da Liễu: www.bvdl.org.vn, mục “Đào tạo” hoặc tại Hướng dẫn số 974/HD-SYT của Sở Y tế Tp. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2016);

-       Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú (theo mẫu tải về từ website của bệnh viện Da Liễu: www.bvdl.org.vn, mục “Đào tạo”);

-       Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn có chứng thực;

-       Bốn tấm ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng);

-       Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ.

       Nộp hồ sơ:

-        Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu, số 02 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận hồ sơ:

-        Từ 15 tháng 02 năm 2017 (trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08.39306010, anh Vương Khánh Chiến, điện thoại: 0918106608 hoặc xem tại website: www.bvdl.org.vn (chuyên mục Đào tạo)

Click vào để tải về >>>>CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU<<<

Nơi nhận:

- Sở Y tế TP.HCM;

- Ban Giám đốc (3);

- Các khoa/phòng;

- Lưu: VT, KHTH.

             GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

TS.BS. Nguyễn Trọng Hào