>>   Đào tạo
12-29-2016 17:08:35 GMT+7
|

THÔNG BÁO V/v chiêu sinh các khóa học của chương trình đào tạo liên tục năm 2017

Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” năm 2017

SỞ Y TẾ  TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN DA LIỄU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       /BVDL-KHTH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2016              

 

 

THÔNG BÁO

V/v chiêu sinh các khóa học của chương trình đào tạo liên tục năm 2017

 

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-K2ĐT ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế về việc cấp mã số cơ sở đào tạo liên tục cho đơn vị trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

 Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các khóa học của “Chương trình đào tạo liên tục” năm 2017 như sau:

>>>Click vào tên các khóa học để tải chương trình các khóa học về 

1.      Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu: 2 khóa (download)

2.      Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da: 2 khóa(download)

3.      Xét nghiệm cơ bản trong da liễu: 1 khóa(download)

4.      Chuyên khoa Da Liễu cơ bản: 1 khóa(download)

5.      Nhiễm khuẩn lây qua tình dục: 1 khóa(download)

6.      Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da: 2 khóa(download)

       Thông tin cụ thể của từng khóa học xem phụ lục đính kèm.

       Hồ sơ đăng ký gồm có:

-           Đơn đăng ký (theo mẫu tải về từ website của bệnh viện Da Liễu: download, );

-           Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú (theo mẫu tải về từ website của bệnh viện Da Liễu: download);

-           Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn có công chứng;

-           Bốn tấm ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng);

-           Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ.

       Nộp hồ sơ tại: phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu, số 02 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08.39306010 hoặc anh Vương Khánh Chiến, điện thoại: 0918106608. Chương trình chi tiết của từng khóa học xem tại website: www.bvdl.org.vn (mục Đào tạo liên tục)

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế TP.HCM;

- Các bệnh viện tại TP.HCM;

- Ban Giám đốc (3);

- Các khoa/phòng;

- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

TS.BS Nguyễn Trọng Hào

 

 

 

     BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

“CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC” NĂM 2017

 

STT

Tên khóa học

Đối tượng đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian học 

Học phí  (đồng)

1.  

Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu (khóa 1)

Bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 03/01/2017 đến 24/02/2017

14 tuần:

Từ 06/3/2017 đến 09/6/2017

12.000.000

2.  

Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da”(khóa 1)

Bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh hiện. đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 03/01/2017 đến 24/02/2017

08 tuần:

Từ 06/3/2017 đến 28/4/2017

8.000.000

3.  

Xét nghiệm cơ bản trong da liễu

Bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên xét nghiệm hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 03/01/2017 đến 24/02/2017

06 tuần:

Từ 13/3/2017 đến 21/4/2017

2.000.000

4.

 

Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da

(khóa 1)

Bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 01/3/2017 đến 31/3/2017

14 tuần:

Từ 03/4/2017

đến 07/7/2017

12.000.000

5.

Chuyên khoa Da Liễu cơ bản

Bác sĩ đa khoa hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 01/3/2017 đến 31/3/2017

27 tuần:

Từ 10/4/2017 đến 13/10/2017

8.000.000

6.

Nhiễm khuẩn lây qua tình dục

Bác sĩ hiện đang công tác tại các đơn vị da liễu trong và ngoài công lập.

Từ 01/3/2017 đến 31/3/2017

08 tuần:

Từ 10/4/2017 đến 02/6/2017

2.000.000

8.

Ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu (khóa 2)

Bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 03/7/2017 đến 31/7/2017

14 tuần:

Từ 01/8/2017 đến 03/11/2017

12.000.000

    9.

Kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da (khóa 2)

Bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập

Từ 03/7/2017 đến 31/7/2017

08 tuần:

Từ 01/8/2017 đến 22/9/2017

8.000.000

7.

Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu da

(khóa 2)

Bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu hiện đang công tác tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập.

Từ 01/8/2017 đến 31/8/2017

14 tuần:

Từ 04/9/2017

đến 08/12/2017

12.000.000

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

“CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHỤC VỤ CHO MÀNG LƯỚI DA LIỄU KHU VỰC B2”

NĂM 2017

 

STT

Tên khóa học

Đối tượng đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian học 

Học phí  (đồng)

1.

Chuyên khoa da liễu cơ bản

Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp ngành Y tế

Từ 02/5/2017 đến 31/5/2017

20 tuần:

Từ 05/6/2017

đến 20/10/2017

8.000.000