Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
12-02-2016 10:29:28 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 05-12-2016 đến 11-12-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn