Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
11-14-2016 09:05:27 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 14-11-2016 đến 20-11-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn