Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
11-04-2016 11:01:43 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 07-11-2016 đến 13-11-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn