Hoạt động   >>   Thời gian khám bệnh ngoài giờ dịch vụ
09-29-2016 15:53:20 GMT+7
|

Lịch ngoài giờ dịch vụ từ ngày 03-10-2016 đến 09-10-2016

- Nếu bị ốm hay công tác đột xuất phải báo trước cho Ban Điều Hành để điều chỉnh.

Tin cũ hơn