Kiến thức Y khoa
04-29-2016 09:02:09 GMT+7
|

DANH MỤC THUỐC

Chú ý: Các Bs kê Toa có Kháng sinh phải kê thành 2 toa: 1 toa cho bệnh nhân và 1 toa cho Nhà thuốc lưu (theo thông tư 05/2016/TT-BYT)

 

 

 

 

Chú ý: Các Bs kê Toa có Kháng sinh phải kê thành 2 toa: 1 toa cho bệnh nhân và 1 toa cho Nhà thuốc lưu (theo thông tư 05/2016/TT-BYT)

 PHÂN NHÓM  HOẠT CHẤT TÊN THUỐC ĐVT Hàm lượng/ Nồng độ  ĐƠN GIÁ 
1. KHÁNG SINH        
 (Toa có thuốc Ks phải kê thành 2 toa: 1 toa cho bệnh nhân và 1 toa cho Nhà thuốc lưu)
Beta-lactam  Amoxicilin +Clavulanic acid  ( SP ) KLAVUNAMOX 400/57mg ( 70 ml ) Chai 70ml     168,000
  Amoxicilin +Clavulanic acid  Augmentin 1g tablets Viên 1g       19,400
  Amoxicilin +Clavulanic acid  Bilclamos Bid 1g Viên 1000mg       19,260
  Amoxicilin +Clavulanic acid  Augmentin 625 mg tablets Viên 625 mg       12,770
  Amoxicilin +Clavulanic acid  Klavunamox 625mg Viên 625mg       11,340
  Amoxicilin+ Clavulanic acid Manclamine 625 Viên 1000mg       16,050
  Amoxicilin+ Clavulanic acid  MIDANTIN 500/125 ( 625mg ) Viên 625mg       11,450
  Amoxicilin +Clavulanic acid  Augmentin 500mg Viên 500mg       17,140
  Amoxicilin+ Clavulanic acid  Midantin 250/62.5 ( 250mg ) Viên 250mg         8,560
  Amoxicilin+ Sulbactam   Rezotum 375mg (250/125) Viên 375mg       13,380
  Amoxicilin+ Sulbactam   Sumakin 1000 (500/500) Viên 1g       14,980
  Benzathine PNC Benzathin benzylpenicilin 1.2MIU Lọ 1.2MIU         9,000
  Cefaclor  Cefaclor 125mg Viên 125mg         1,950
  Cefaclor  Cefaclor 250mg Viên 250mg         2,310
  Cefdinir  Kefnir ( 300mg ) Viên 300mg       17,120
  Cefixim Cefitab-200 Viên 200mg       14,980
  Cefixim  Docifix 200mg Viên 200mg         6,825
  Cefixim  Midoxime 100 ( 100mg ) Gói 100mg         6,420
  Cefpodoxim  EUDOXIME 100mg Gói 100mg         8,560
  Cefpodoxim  Cymodo-200 ( 200mg ) Viên 200mg       14,980
  Cefpodoxim  Dinpocef 200mg Viên 200mg       18,190
  Cefpodoxim  Doximpax 200  Viên 200mg         9,840
  Cefpodoxim  Cefpodoxim 200mg Viên 200mg       14,980
  Cefpodoxim  Eudoxime 200mg Viên 200mg       10,700
  Cefpodoxim  Gamicef 200  Viên 200mg       17,120
  Cefpodoxim  Imedoxim (200mg) Viên 200mg       13,590
  Cefpodoxim  Kefodox - 200 Viên 200mg       17,120
  Cefpodoxim  Mepodex 200 Viên 200mg       17,120
  Cefpodoxim  ORIENTFE 200MG Viên 200mg       17,660
  Cefpodoxim  Podoxi 200 Viên 200mg       14,980
  Cefpodoxim  SDcep -200 (200mg) Viên 200mg       16,050
  Cefpodoxim  Zedoxim- 200 capsule Viên         14,980
  Cefprozil Pricefil ( 500mg ) Viên 500mg       29,960
  Ceftriaxon Ceftriaxon 1g Lọ 1g         9,930
  Cefuroxim (SP) ZINNAT suspension (125mg) Chai 125ml     127,700
  Cefuroxim NORUXIM 125 ( 125mg ) Gói 125mg         6,960
  Cefuroxim Zinnat 125mg Viên 125mg         6,590
  Cefuroxim Zinnat tablets 250mg Viên 250mg       14,090
  Cefuroxim Cefudex-500mg Viên 500mg       16,370
  Cefuroxim Cefuroxim 500mg Viên 500mg       12,840
  Cefuroxim Noruxime 500 Viên 500mg       13,910
  Cefuroxim  Vinaflam 500mg Viên 500mg       16,500
  Cephalexin  Oralexil 500mg Viên 500mg         1,100
Lincosamid Clindamycin  Arotrim 300  Viên 300mg         4,400
  Clindamycin  Nakai ( 300mg ) Viên 300mg         4,950
  Clindamycin  YSP Tidact capsule (150mg) Viên 150mg         3,300
Macrolid Azithromycin  Azicrom 250 Viên 250mg       14,980
  Azithromycin  Azitomex ( 250mg ) Viên 250mg       13,910
  Azithromycin  Maxazith ( 500mg ) Viên 500mg       25,680
  Azithromycin  Tauxiz ( 500mg ) Viên 500mg       18,190
  Erythromycin  Ery (gói) 250mg Viên 250mg         1,350
  Roxithromycin  PhiHYROLID (150mg) Viên 150mg         4,400
  Roxithromycin  PymeRoxitil ( 150mg ) Viên 150mg         1,730
  Spiramycin  Doropycin 3MUI Viên 3MUI         3,389
Nitroimidazol Metronidazol  Metronidazol 250mg Viên 250mg            310
Tetracyclin Doxycyclin  Tedoxy (100mg) Viên 100mg         2,310
  Minocyclin Zalenka (50mg) Viên 50mg         6,420
Quinolon Ciprofloxacin  Scanax 500 Viên 500mg            850
  Levofloxacin  Villex-250 Viên 250mg         5,890
  Levofloxacin  Celevox- 500 Viên 500mg       15,730
  Levofloxacin  Crafus 500mg Viên 500mg       13,910
  Levofloxacin  Sinlevo 500mg Viên 500mg       11,540
  Levofloxacin  Safelevo 750 ( 750mg ) Viên 750mg       19,260
2. THUỐC TRỊ GIUN, SÁN          
  Albendazole Albendazol Stada 400mg Viên 400mg         2,090
  Ivermectin  Pizar-6 ( 6mg ) Viên 6mg       48,150
  Mebendazole Fugacar  (500mg) Viên 500mg       17,550
  Thiabendazole Niczen 500mg Viên 500mg       40,660
3. THUỐC CHỐNG VIRUS          
  Acyclovir  Acyclovir Stada 200mg Viên 200mg         1,120
  Acyclovir  ACYACY 800 Viên 800mg         9,420
  Acyclovir  Acyclovir Stada 800mg Viên 800mg         3,740
  Acyclovir  Mediplex 800mg Viên 800mg         8,990
  Acyclovir  Virless tablet 800mg Viên 800mg         7,130
Thuốc khác Kháng thể kháng Interferon gamma ở người Anaferon Viên           4,950
4. THUỐC CHỐNG NẤM          
  Fluconazol  Fluconazol Stada 150mg Viên 150mg         8,560
  Griseofulvin  Griseofulvin 500mg Viên 500mg         1,490
  Itraconazol Sanuzo (100mg) Viên 100mg       12,840
  Itraconazol Toduc (100mg) Viên 100mg       13,910
  Itraconazol Spobet ( 100mg ) Viên 100mg       19,150
  Itraconazol Sporacid (100mg) Viên 100mg       17,500
  Itraconazol Sporal (100mg) Viên 100mg       20,300
  Itraconazol Canditral ( 100mg ) Viên 100mg       10,700
  Itraconazol Kbat (100mg) Viên 100mg       19,150
  Itraconazol Viên nén bao phim Itranox 100mg Viên 100mg       17,120
  Itraconazol Itrex ( 100mg ) Viên 100mg       12,840
  Itraconazol Miduc ( 100mg ) Viên 100mg       11,240
  Ketoconazol Ketoconazole 200mg Viên 200mg            910
  Terbinafin Terbisil 250mg Viên 250mg       14,830
5. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH          
  Methotrexat  Unitrexates 2,5mg Viên 5mg         2,530
Thuốc khác Thymomodulin  (SP) Thioserin (60mg/10ml) Ống 10ml       20,330
  Thymomodulin  Alputine Capsule (80mg) Viên 80mg         3,960
  Thymomodulin  ALTHAX ( 120mg ) Viên 120mg         5,570
  Thymomodulin  Bentarcin capsule ( 80mg ) Viên 80mg         4,400
  Thymomodulin  Betnapin ( 80mg) Viên 80mg         5,500
  Thymomodulin  Dylmolen (80mg) Viên 80mg         4,070
  Thymomodulin  Hodalin ( 80mg ) Viên 80mg         4,950
6. THUỐC ĐT SỐT RÉT+ LUPUS ĐỎ          
  Chloroquin Cloroquin phosphat 250mg Viên 250mg            190
  Hydroxy chloroquin HCQ ( 200mg ) Viên 200mg         5,500
7. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP          
Gđau, chống viêm, hạ sốt Aescin Aescin Viên           3,300
  Etoricoxib Goutix 60mg Viên 60mg         4,820
  Paracetamol  Dopagan 500mg Viên 500mg            287
  Paracetamol  EFERVESCENT- Dopagan 500mg ( viên sủi) Viên 500mg         1,352
  Paracetmol+ Tramadol  Greatcet  Viên 325/37.5         6,420
  Paracetmol+ Tramadol  Ultracet Viên 325/37.6         8,560
Thuốc khác Alphachymotrypsin  Alphachymotripsin Viên           2,080
  Bromelain+ Crystallized Trypsin Kotase Tab. Viên           1,620
  Cao toàn phần không xà phòng hóa dầu quả bơ & dầu đậu nành Piascledine ( 300mg ) Viên 300mg       12,840
  Colchicine  Dochicin 1mg Viên 1mg         1,050
8. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH          
  Gabapentin  Gabril Capsule 300mg Viên 300mg         8,560
  Gabapentin  Esorest 300mg Viên 300mg         7,490
  Gabapentin  Remebentin 400 Viên 400mg       14,450
  Pregabalin  Lyrica (chú ý HL) 75mg Viên 75mg       19,400
9. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG          
  Acrivastin Allergex (8mg) Viên 8mg         9,420
  Azelastin Alasetin ( 1mg ) Viên 1mg         3,630
  Cetirizin  Cetirizin 10mg Viên 10mg            230
  Cetirizin  SP ZYRTEC Chai 60ml       59,600
  Cetirizin  Zyrtec ( THUỐC VIÊN )10mg Viên 10mg         8,000
  Chlopheniramin  Allerfar (4mg) Viên 4mg              40
  Desloratadin ( Sp ) ICTIT ( 60ml ) Chai 60ml       64,200
  Desloratadin ( Sp ) Deslotid ( 30ml ) Chai 30ml       50,300
  Desloratadin (Sp) Aerius Chai 60ml       84,500
  Desloratadin Aerius 5mg Viên 5mg       10,500
  Desloratadin Aleradin ( 5mg ) Viên 5mg         7,380
  Desloratadin Audocals ( 5mg ) Viên 5mg       10,170
  Desloratadin Des OD ( 5mg ) Viên 5mg         4,180
  Desloratadin Delopedil (5mg) Viên 5mg         5,280
  Desloratadin Dyldes ( 5mg ) Viên 5mg         2,640
  Desloratadin Eurodesa ( 5mg ) Viên 5mg         1,840
  Desloratadin Sedno ( 5mg ) Viên 5mg         5,450
  Desloratadin Sedtyl (5mg) Viên 5mg         5,390
  Desloratadin Tadaritin (5mg) Viên 5mg         6,740
  Dexchlopheniramin Mekopora (2mg) Viên 2mg            160
  Ebastin Allerba-10 ( 10mg ) Viên 10mg         6,960
  Ebastin CEBASTIN 20 Viên 20mg         9,420
  Ebastin  Zentobastin 10mg Viên 10mg         5,500
  Ebastin  Cebastin 10 Viên 10mg         4,730
  Ebastin  Gefbin 10mg Viên 10mg         5,500
  Fexofenadin  Fexofree -120 Viên 120mg         5,500
  Fexofenadin  ALLERPHAST 180mg Viên 180mg         5,390
  Fexofenadin  Allerstat 180 Viên 180mg         5,390
  Fexofenadin  Fedmen (180mg) Viên 180mg         6,960
  Fexofenadin  Fexofenadine 180-US Viên 180mg         6,850
  Fexofenadin  Fexotil 180 Viên 180mg         6,200
  Fexofenadin  Inflex -180 Viên 180mg         6,200
  Fexofenadin  Loxcip ( 180mg ) Viên 180mg         6,960
  Fexofenadin  Ofelta (180mg) Viên 180mg         7,280
  Fexofenadin  Roctolido (180mg) Viên 180mg         7,380
  Fexofenadin  Tinifast 180 Viên 180mg         7,380
  Fexofenadin  Allerphast ( 60mg ) Viên 60mg         1,850
  Fexofenadin  Lotufast (60mg) Viên 60mg         1,650
  Hydroxyzin Atarax (25mg) Viên 25mg         2,160
  Hydroxyzin Hydarax 25mg Viên 25mg            790
  Levo Cetirizin 1-AL (5mg) Viên 5mg         4,400
  Levo Cetirizin Allozin (5mg) Viên 5mg         2,750
  Levo Cetirizin Cetlevo 5 Viên 5mg         3,740
  Levo Cetirizin Necerin tab. (5mg) Viên 5mg         3,850
  Levo Cetirizin Tirizex levo ( 5mg ) Viên 5mg         5,280
  Levo Cetirizin Xyzal (5mg) Viên 5mg         8,000
  Levo Cetirizin Levtrang ( 5mg ) Viên 5mg         3,350
  Levo Cetirizin Levcet Tablets ( 5mg ) Viên 5mg         3,470
  Levo Cetirizin Viên nén bao phim L-Trizyn 10 Viên 10mg         5,510
  Levo Cetirizin ( Sp ) Lexvotene -S Solution Gói 10ml         6,310
  Loratadin  ( Sp ) LORASTAD - 0,06gam/60ml Chai 60ml         9,630
  Loratadin  ( SP ) Loratadine Syrup 1mg/ml 60ml  Chai 60ml       64,200
  Loratadin  Lorastad  10mg Viên 10mg            830
  Mequitazin Itametazin (5mg) Viên 5mg         5,890
  Montelukast  Mexam 5mg Viên 5mg  
  Promethazin Promethazin (90ml) Viên 90ml         8,830
  Rupatadin Rupafin ( 10mg ) Viên 10mg         6,420
10. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT          
  Methyl Prednisolon Medexa (16mg) Viên 16mg         3,960
  Methyl Prednisolon Medrol 16mg Viên 16mg         4,040
  Methyl Prednisolon Medexa (4mg) Viên 4mg         1,140
  Methyl Prednisolon Medrol 4mg Viên 4mg         1,130
  Prednison  Farnisone (5mg) Viên 5mg            350
11. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU          
  Acitretin Vidigal (25mg) Viên 25mg       17,120
  Dapson 100mg + Oxalate de fer 200mg Disulone 100mg Viên 100mg         7,340
  Isotretinoin  Acnotin 10 ( 10mg ) Viên 800mg       10,170
  Isotretinoin  AjuAkinol ( 10mg ) Viên 10mg         5,880
  Isotretinoin  Oratane (10mg) Viên 10mg       12,840
  Isotretinoin  Solondo ( 10mg ) Viên 10mg       10,060
  Isotretinoin  Zoacnel -10 Viên 10mg         5,890
  Isotretinoin  ACNOTIN 20 ( 20mg ) Viên 20mg       16,050
  Isotretinoin  Oratane (20mg) Viên 20mg       19,260
  Isotretinoin  Tilbec 20 ( 20mg ) Viên 20mg       16,050
  Isotretinoin  ZOACNEL ( 20mg ) Viên 20mg       10,270
  Isotretinoin  Curacne 5mg Viên 5mg         9,720
Thuốc khác  Cystein 150 mg, DL-methionin 350 mg. Lobamin cystin Viên           1,630
  L- Cystin + B6 Ceteco Cystin B6 (500MG) Viên 500 mg         3,690
  L- Cystin + B6 Milirose ( 500mg ) Viên 500mg         2,750
  L-Cystin  Elsyton Viên 500mg         2,630
  L-Cystin  Erose Viên 500mg         3,850
  L-Cystin  Elovess (500mg) Viên 500mg         3,850
  L-Cystin  Liolive 500mg Viên 500mg         4,950
  L-Cystin  Amepox soft capsule (500mg) Viên 500mg         2,700
  L-Cystin  Bluemint (500mg) Viên 500mg         3,300
  L-Cystin 250mg+Cholin 250mg Heparos (500mg) Viên 500mg         5,990
12. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA          
Thuốc kháng acid Al(OH)3+ Mg(OH)2 Stomafar (800mg) Viên 800mg            320
  Omeprazol  Agimepzol 20mg Viên 20mg            800
  Rabeprazol  Eurorapi ( 20mg ) Viên 20mg  
Thuốc điều trị trĩ Diosmin, Hesperidin Flavonoid 500 mg Daflon 500mg Viên 500mg         3,580
Thuốc điều trị tiêu chảy Kẽm gluconat Nazinc (chú ý HL) 15mg Viên 15mg            750
  Kẽm gluconat Zinenutri ( 77,4mg= kẽm 10mg) Viên 10mg         2,860
  Kẽm gluconat+ C Growsel Viên           2,770
  Kẽm Acetat Dispersible Emzinc tablets Viên           3,410
  Kẽm sulphat monohyrate Tiptipot (10mg/5ml) Chai 60ml       69,550
Thuốc khác Arginin  (Sp ) Argide (200mg) Ống 200mg       16,910
  Arginin  ARGIDE ( 200mg ) Viên 200mg         4,180
  Arginin  Tanagimax ( 400mg ) Viên 400mg         2,080
  Arginin  Bendical 400mg Viên 400mg         4,070
  Cao Artichaut+Bột Bìm bìm+Cao Biển súc  BAR Viên         14,830
  Cao bạch quả+ Trích tinh rau má  Censikan Viên           2,200
  Cao Cardus Marianus 200mg, BI 16mg,B2 8mg, B5 16mg, B6 mg,PP 24mg Pitasoft soft capsule Viên           5,280
  Cardus marianus Ex + Vitamin B Sofmin Viên           4,950
  L-Ornithin- L-Aspartat Sylhepgan Viên           5,500
  L-Ornithin- L-Aspartat Capello Viên           2,750
  L-Ornithin- L-Aspartat Melopower Viên           4,180
  L-Ornithin- L-Aspartat Orthin (500mg) Viên 500mg         4,180
  Timonacium Heparegen (100mg) Viên 100mg         8,350
  Ursodeoxycholic acid (Ursodiol) PMS-Ursodiol C 250mg Viên 250mg       13,680
  Ursodeoxycholic 50mg+Vitamin nhóm B Urusel soft cap Viên           6,420
  Ursodeoxycholic Acid  10mg+ Riboflavin 5mg+Thiamin mononitrat Dourso - S Viên           5,350
  Ursodeoxycholic Acid 25mg, Thiamin nitrat 5mg+Inositol 10mg+Cao nhân sâm 50mg+Taurin 300mg PhilLiverin Viên           4,180
13. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC          
  Kali clorid Kaleorid (600mg) Viên 600mg         2,100
14. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN           
  Aminoacid+multivitamin  ( Sp ) Amino Plus Liquid Chai 110ml       57,780
  Aminoacid+multivitamin  Maxton Viên           4,730
  Amum sauvum fluid extract, Tocopherol acetate, L-ornithin L-aspartate Covesrene Soft Cap  Viên           4,950
  Calci Carbonate 500mg D3 250 IU Blucals Soft cap Viên           3,850
  Calci gluconat, Vitamin D3, E, C, Mg, Zn Inbesa Viên           4,290
  Calcium citrat, cholecalciferol,750mg,4mg Alvethicone tab Viên           4,400
  Calcium glucoheptonate Lado-Calcium 10ml Ống 10ml         5,500
  Calcium+Magnesium+Zinc+Vit D3 Okochi Viên           3,300
  Cao men khô, 1% Selen, A, C, E Sundox Viên           3,630
  Cao nhân sâm & các vitamin AUS-VIT Viên           2,750
  Cholin bitartrat 50mg, Acid glutamic 5mg, l-Orthin, 3.2mg acid Desoxycholic 12.5mg, b5, E. Pohepa Viên           5,990
  E, C, Beta Caroten, Kem oxid, Dong oxid, Selen, Mangan Sulfat Maecran Viên           5,890
  Flavonoid+C  Rutin - Vitamin C Viên              240
  L-leucin 18,3mg; L-Isoleucine 5,9mg; L-lysine hcl 25mg; L-methionin 9,2mg; L-phenylalalmine 5mg; L-threonine 4,2mg;..... ( Sp ) Astymin Liquid ( 60ml ) Chai 60ml       74,900
  L-leucin 18,3mg; L-Isoleucine 5,9mg; L-lysine hcl 25mg; L-methionin 9,2mg; L-phenylalalmine 5mg; L-threonine 4,2mg;..... ASTYMIN FORTE  Viên           5,880
  L-orthin, L-Aspartat; Vit B1, B6, C, E Camlyhepatinsof Viên    
  Men bia khô chứa Selenium, Beta-caroten, E, C, kẽm oxyd Orgatec Viên           4,350
  Multivitamin + khoáng chất, Cao Aloe, Vitamin A, D3, E,C, B1,B2,5,B6,PP,B12, Calci dibasic phosphat Sắt Tidaliv  Viên           3,850
  Vitamin+Khoáng chất Celivite Viên           3,080
  Vitamin+Khoáng chất Evatos Viên           3,630
  Nấm men khô chứa selrn ( 50mcg selen), 33.3mg a. Ascorbic 500mg, Tocopheryl acetat 400IU, hỗn dịch beta caroten Philomi  Viên           3,300
  Selen trong nấm men khô 32mg, C 200mg, E200UI, Beta caroten 30% 30mg Philtoma Viên           4,070
  Tocopherol+Retinol+Lecithin+Oryzanol PHILmenorin Viên           3,300
  Vit A 1000IU, D3 400IU, B1 2mg, B2 3mg, B6 1mg, sắt 1,65mg, Mg 6mg, Calci 21,42mg Drimy  Viên           3,960
  Multivitamin, Minerals, Acid amin, Acid folic Glumedy capsule Viên           4,950
  Retinol palmitate, Ergocalciferol, Dl anpha tocopherol acetat, Acid ascorbic, Thiamine nitrate, riboflavin, Pyridoxine hydrochloride, calci pantothenat Philatonic Viên           2,590
  B1+B6+B12 Betex Viên           1,460
  B1+B6+B2 Trivita BF Viên              920
  Vitamin B5 Wolvit 5mg Viên 5mg         4,950
  Vitamin B9 Folacid (5mg) Viên 5mg            100
  Vitamin PP PP500mg Viên              630
  Vitamin PP Vitamin PP50 Viên 50mg            100
  Vitamin B6 B6 250mg Viên 250mg            410
  Vitamin A A 50.000 UI  Viên 50000 IU            700
  Vitamin A Vitamin A (5000 UI) Viên 500UI            180
  Vitamin C  Nat-C ( 1g ) Viên 1g         3,390
  Vitamin C  Vitamin C 500mg Viên 500mg            190
  Vitamin C  VITAMIN C STADA 1g ( viên sủi ) Viên 1g         1,590
  Vitamin D Sterogyl  2 MUI/100ml ( 20ml ) Chai 20ml     115,500
  Vitamin E Austen Viên           2,860
  Vitamin E Viponat ( 400UI ) Viên 400UI         4,950
  Vitamin E Enat 400 Viên 400IU         3,300
Thuốc khác ROYAL JEL + ALOE+ SẮT  ROYALpanacea Viên           4,950
  Alpha lipoic acid Ubiheal 200 Viên 200mg         8,560
 15. VẬT TƯ  TẾ- Y DỤNG CỤ           
  Aqua,ethyl hexyl palmitate, behenyl alcohol.. Atopiclair cream 40ml Tuýp 40ml     254,100
  Aqua,ethyl hexyl palmitate, behenyl alcohol.. Atopiclair lotion 120ml Tuýp 120ml     231,230
  Zinc-hyaluronate Curiosin Tuýp 15g     124,950
  Cyclic and polymeric, siloxanes,vitc ester Dermatix gel 15g Tuýp 15g     297,000
  water, succinic acid, sodium hyaluronat, sodium succinate Hyalual Daily Delux 50ml Chai 5mg     588,500
    Kelo-Cote Gel ( 6g ) Tuýp 6g     472,500
  Silicone StrataDERM ( SẸO ĐÓNG ) 5g Tuýp 5g     346,500
  Silicone StrataMARK 20g Tuýp 20g     819,000
  Silicone Stratamed (SẸO HỞ) 5g Tuýp 5g     472,500
 16. THUỐC BÔI NGOÀI DA           
  Acid Salicylic  Ellgy CORNS and WART Treatment SOLUTION 10ml Tuýp 10g     101,120
  Acyclovir Acyclovir Stada ( 2g ) Tuýp 2g       23,010
  Acyclovir Virless Cream 5% (5g) Tuýp 5g       16,480
  Adapalene AKNEYASH Gel ( 0.1% ) Tuýp 30g       77,040
  Adapalene Klenzit MS ( 15g ) Tuýp 15g       85,600
  Adapalene+Clindamycin Klenzit-C ( 15g ) Tuýp 15g     126,000
  Betametason Lotuson ( 15g ) Tuýp 15g       29,960
  Betametason HoeBEPROSONE ( 15g ) Tuýp 15g       33,480
  Betametasone dipropionat Baribit ( 15g ) Tuýp 15g       56,710
  Betamethason + Gentamicin + Clotrimazol GeleBETACLOGE cream ( 15g ) Tuýp 15g       15,700
  Betamethason + Neomycin Betaderm - Neomycin ( 10g ) Tuýp 10g       13,910
  Betamethasone dipropionat+Acide Salicylic HoeBeprosalic LOTION ( 30ml ) Tuýp 30ml       84,150
  Betamethasone dipropionat+Acide Salicylic Lotusalic ( 15g ) Tuýp 15g       35,310
  Calcipotriol Daivonex (30g) Tuýp 30g     286,650
  Calcipotriol Kem Trozimed (30g) Tuýp 30g     177,450
  Calcipotriol+Betamethason Xamiol Gel (15g) Tuýp 15g     269,700
  Calcipotriol+Betamethason Daivobet Tuýp 15g     280,880
  Ciclopiroxolamin Mycoster 3ml Tuýp 3ml     402,370
  Ciclopiroxolamin Mycoster Powder (30g) Tuýp 30g     105,930
  Ciclopiroxolamin Mycoster Solution (30ml) Tuýp 30ml     105,930
  Ciclopiroxolamin Pirolam GEL (20G) Tuýp 20g     115,500
  Clindamycin T3 MYCIN (25 g GEL ) Tuýp 25g       95,800
  Clobetasol Propionat PhilClobate Oint ( 15g ) Tuýp 15g       21,400
  Clobetasol Propionat Powercort ( 15g ) Tuýp 15g       34,090
  Clobetasol Propionat YSP Dermosol cream (10g) Tuýp 10g       17,100
  Clobetasol Propionate+Neomycin Glovate-N cream Tuýp 20g       39,590
  Clobetason Butyrat Eumovate cream (5g) Tuýp 5g       21,700
  Clotrimazol Candid ( 30g ) Tuýp 30g       64,200
  Clotrimazol Jetry 1% Tuýp 15g       60,990
  Crotamiton Eurax 20g Tuýp 20g       44,940
  Desonide  Locatop 0,1% Tuýp 30g       62,200
  Erythromycin Elrygel Gel Tuýp 30g       73,830
  Erythromycin Eryfluid Lọ 30ml       53,570
  Erythromycin+Tretinoin Hiteengel 20g Tuýp 20g       51,400
  Erythromycin+Tretinon Anapa Tuýp 20g       61,850
  Erythromycin+Tretinon Erylik (30g) Tuýp 30g     118,650
  Flumethasone Pivalate+Clioquinol+Vehicle Lorinden C ointment (15) Tuýp 15g       47,080
  Fluocinolon acetonid+Miconazol nitrat Flucort-MZ Tuýp 15g       32,100
  Fluocinolon Acetonid Flucort ( 15g ) Tuýp 15g       22,500
  Fusidic acid + betamethason Axcel FUSIDIC ACID-B Cream 15g  Tuýp 15g       57,780
  Fusidic acid + betamethason Fobancort cream ( 5g ) Tuýp 5g       32,580
  Fusidic acid + betamethason Fucicort (15g) Tuýp 15g       95,700
  Fusidic acid + Hydrocortisone Acetat Fucidin H (15g) Tuýp 15g       94,480
  Fusidic acid Foban Cream ( 5g ) Tuýp 5g       26,740
  Fusidic acid Fucidin (15g) Tuýp 15g       66,700
  Fusidic acid Pesancidin ( 10g ) Tuýp 10g       33,710
  Fusidic acid PESANCORT ( 10g ) Tuýp 10g       34,130
  Hydrocortison Forsancort ( 10g ) Tuýp 10g       23,540
  Imiquimod You care cream 5% ( 12.5mg ) Gói 12.5mg       91,850
  Ketoconazol Dezoz Shampoo ( 120ml ) Chai 120ml     101,540
  Ketoconazol Nizoral cream 10g Tuýp 10g       30,390
  Ketoconazol Nizoral shampoo (50ml) Chai 50ml       52,000
  Lidocain Lignopad (5%) Miếng       106,260
  Lidocain + prilocain Emla 5% Tuýp 5g       39,700
  Lidocaine, Thymol, dịch cồn Hoa cúc  Kamistad- Gel N ( 10g ) Tuýp 10g       25,680
  Miconazil Antifungal cream (10g) Tuýp 10g       17,100
  Miconazol+ Hydrocortison Axcel FUNGICORT Cream ( 15g ) Tuýp 15g       28,890
  Minoxidil MINOXIDIL 5% Bailleul (100ml) Chai 100ml     598,500
  Minoxidil Minoxidil BAILLEUL 2% (60 ML) Chai 60ml     472,500
  Minoxidil Minoxyl Solution 5% Lọ 60ml     399,000
  Minoxidil Regaxidil 20mg/ml ( 2% - 60ml ) Chai 60ml     561,750
  Mometasone Furoat Momate ( 15g ) Tuýp 15g       64,200
  Mometasone Furoat Momesone (10g) Tuýp 10g       58,500
  Mometasone Furoate, Acid Salicylic Momate - S ( 10g ) Tuýp 10g       64,200
  MucopolysaccharidePolysulfat Hirudoid (14g) Tuýp 14g       53,000
  Mupirocin Memefu cream 15g Tuýp 15g     105,930
  Mupirocin Supirocin ( 2%- 5g) Tuýp 5g       40,700
  Mupirocin+Betamethason SUPIROCIN B ( 5g ) Tuýp 5g       69,600
  Povidone Iodine Povidin (10%) Chai 90ml       11,240
  Salicylic acid + betamethason dipropionat Diprosalic 15g Tuýp 15g       65,270
  Salicylic acid + betamethason dipropionat HeoBeprosalic Ointment ( 15g ) Tuýp 15g       53,030
  S-bioballthrin + piperonylbutoxid Spregal ( 152g ) Chai 152g     236,250
  Selene sulfid Otuna (120ml) Chai 120ml       98,500
  Tacrolimus Protopic 0.03% Tuýp 10g     576,500
  Tacrolimus Protopic 0.1% Tuýp 10g     624,800
  Tacrolimus Quantopic 0.1% Tuýp 10g     315,000
  Tacrolimus Rocimus 0,03% w/w ( 10g ) Tuýp 10g     262,500
  Tacrolimus Rocimus 0,1% w/w ( 10g ) Tuýp 10g     367,500
  Tacrolimus TACROZ ( 0,03%- 10g ) Tuýp 10g     210,000
  Tacrolimus Thuốc mỡ Tacropic (0.1%) Tuýp 10g     229,940
  Tacrolimus Thuốc mỡ TACROZ FORTE ( 0,1%- 10g) Tuýp 10g     367,500
  Tacrolimus SOVALIMUS 1% ( 15g) Tuýp 15g     385,200
  Tazaroten Glentaz ( Forte 0,1% 15g ) Tuýp 15g     178,500
  Tazaroten Glentaz ( Gel 0,05% 15g ) Tuýp 15g     115,500
  Terbinafin Lamisil cream 5g Tuýp 5g       37,300
  Terbinafin Letspo (15g) Tuýp 5g       40,660
  Terbinafin Terbifine Cream 10mg/g Tuýp 10g       48,150
  Terbinafin Tri-Genol ( 10mg ) Tuýp 10g       34,240
  Tretinoin Locacid (30g) Tuýp 30g       71,770
  Trolamin Biafine 46.5g Tuýp 46.5g       74,900
  Tyrothricin Tyrosur 1mg Tuýp 5g       64,040
  Urea Eusoftyl cream (50g) Tuýp 50g       53,500
 17. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN           
  CuSO4+ NaF  Ladyformine Viên  40mg+ 40mg         9,100
  Natri hypoclorid đậm đặc Dakin Cooper Stabilisé (250ml) Chai 250ml       64,200
 18. THUỐC ĐẶT           
  Metronidazole+ Clotrimazol+  Lactic Acid Bacillus  Dumezole Viên 500mg+ 100mg+150 triệu bào tủ       17,520
  Dequalinium Fluomizin Viên 10mg       17,660
  Econazol Gyno-Pevaryl depot (150mg) Viên 150mg       70,140
  Metronidazol+ Miconazol+ Neomycin+  Polymycin B+ Gotu Kola  Viên đặt âm đạo OVUMIX Viên 300mg+ 100mg+ 48,8mg+ 4.4mg+ 15mg       47,080
 19. THUỐC TIÊM            
Thuốc khác Triamcinolon Acetonid Pharmacort 80mg Ống 80mg       29,960
           
    Ngày 28 tháng 04 năm 2016
    GIÁM ĐỐC