>>   Đào tạo
03-21-2016 10:21:44 GMT+7
|

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC VIÊN

LÝ LỊCH BẢN THÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC VIÊN

 

I.      LÝ LỊCH BẢN THÂN:

Họ và tên (viết chữ IN HOA có dấu rõ ràng): …………………………………………………………………………

Sinh ngày:……  … tháng:   …… năm 19……. , nơi sinh (ghi tên tỉnh mới): ……………………………..……

Thường trú: Số nhà………. đường…………………………xã (phường): ………………………… quận (huyện): ………………………………..Tỉnh (Thành phố): ……………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………………………………………, Tôn giáo: ………………………………………………………….………

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: …….…………, ngày vào Đảng CSVN: ………...…………………

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TỪ 12 TUỔI ĐẾN NAY:

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Học, làm gì, ở đâu

Khen thưởng, kỹ luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.       QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

1.      Họ tên cha: ……………………………………………………………………………………………năm sinh: ……………….

Nghề nghiệp, chổ ở hiện tại, làm gì, ở đâu theo từng thời gian?:

§  Trước 30/4/75:

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

§  Sau 30/4/75 cho đến nay:

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Chổ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………….…………………….

2.      Họ tên mẹ: ………………………………………………….… năm sinh: ……………

Nghề nghiệp, chổ ở hiện tại, làm gì, ở đâu theo từng thời gian?:

§  Trước 30/4/75:

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

§  Sau 30/4/75 cho đến nay:

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Chổ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………….…………………….

3.      Họ tên vợ (chồng): ……………………………………………………………………….… năm sinh: ……………………

Nghề nghiệp, chổ ở hiện tại, làm gì, ở đâu theo từng thời gian?:

§  Trước 30/4/75:

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

§  Sau 30/4/75 cho đến nay:

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Chổ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………….…………………….

4.      Họ và tên các con: tuổi, làm gì, ở đâu?

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5.      Họ và tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì, ở đâu?

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

………………, ngày     tháng     năm 201

Xác nhận của chính quyền địa phương                          Người làm đơn

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)                               (ký tên, ghi rõ họ tên)